Landelijk – Rijksoverheid

Context:

Landelijk wordt toegewerkt naar nieuwe regelgeving voor windturbines. Op 30 juni 2021 verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid uit het Activiteitenbesluit milieubeheer in strijd waren met het Europees recht omdat voor deze normen geen milieubeoordeling was gedaan (uitspraak 202003882/1/R3). Naar aanleiding daarvan werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een milieueffectrapportage voor het opstellen van nieuwe landelijke normen.

In december 2021 is hiervoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. In maart 2022 gaf de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) een advies over deze NRD. In de Reactienota van augustus 2022 zijn de zienswijzen en het advies van de Commissie mer beoordeeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vervolgstap is het uitvoeren van de milieueffectrapportage.

Relatie met gemeentelijk beleidsproces

De nieuwe landelijke regelgeving wordt na vaststelling van toepassing voor alle toekomstige windprojecten. Deze regelgeving wordt dus ook onderdeel van het windbeleid van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

Planning (globaal):

De verwachting is dat het milieueffectrapport (plan-MER) en de nieuwe concept-milieuregels in maart 2023 openbaar worden gemaakt en aan inspraak kunnen worden onderworpen. De nieuwe landelijke milieuregels zullen waarschijnlijk eind 2023 of begin 2024 in werking treden, aldus de Minister voor Klimaat en Energie in een Kamerbrief van 23 december 2022.

Regionaal – Provincie Gelderland

Context:

De provincie Gelderland werkt aan een actualisatie van haar windbeleid. Om te zorgen dat het beleid beter aansluit op de vastgestelde regionale energiestrategieën voor de zes Gelderse energieregio’s Hierbij wordt een milieueffectrapportage (mer-procedure) uitgevoerd. Deze is op 13 februari 2023 begonnen met de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor windbeleid en Regionale Energiestrategie (RES) in Gelderland. Tot en met 20 maart 2023 kunnen bij de provincie zienswijzen worden ingediend over deze NRD die overigens ook ter advisering wordt voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer).

Relatie met gemeentelijk beleidsproces

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre werken op dit moment aan het herijken van het windbeleid. In het windbeleid staan de eisen en randvoorwaarden waar een windinitiatief aan moet voldoen. Onderdeel van een toekomstig windinitiatief is het in kaart brengen van de effecten van een windpark op de directe omgeving. Het milieuonderzoek (planMER) van de Provincie zorgt ervoor dat we al eerder, nog voordat een initiatief start, een beter beeld hebben van de mogelijke milieueffecten van de komst van windturbines. Deze informatie kan ook door toekomstige initiatiefnemers gebruikt worden om op voorhand een beter beeld te hebben van de lokale milieueffecten.

Planning (globaal):

Het plan-MER wordt naar verwachting rond de zomer van 2023 afgerond. Over het verdere verloop van het proces om te komen tot nieuw provinciaal windbeleid is nog geen gedetailleerde planning verschenen.

Lokaal – Gemeente Berkelland en Oost Gelre

Context:

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre werken op dit moment aan het herijken van het windbeleid. In het windbeleid staan de eisen en randvoorwaarden waar een windinitiatief aan moet voldoen.

Naast de ruimtelijke voorwaarden, zoals bijvoorbeeld geluidsnormen voor de afstand tot woningen, staan hierin ook de eisen en wensen rondom (lokaal) eigenaarschap, zeggenschap en financiële compensatie.

Wanneer het nieuwe beleid is vastgesteld, kunnen vergunningaanvragen voor windenergie in behandeling genomen worden. De bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor windenergie is via de Energiewet belegd bij provincies. De provincie Gelderland delegeert de bevoegdheid bij voorkeur aan gemeenten, zodat er lokaal afwegingen gemaakt kunnen worden.

Planning (globaal)

In april willen we een conceptversie van het beleidsvoorstel gereed hebben, dit noemen we de ‘80% versie’. Daarop worden nog reacties opgehaald. Vervolgens zal rond de zomer het beleidskader gereed zijn voor de formele ter inzage legging. Rekening houdend met de zomervakantie zal het eind augustus ter inzage  gaan. Na de inzageperiode worden eventueel ingediende zienswijzen beoordeeld en verwerkt. Vervolgens wordt een voorstel tot vaststelling van het beleidskader ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit zal in het vierde kwartaal van 2023 of het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.