Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nieuwe rijksnormen voor windenergie op land in concept gereed. Dat betekent dat deze normen nog niet definitief zijn.

Hoe reageert u op deze nieuwe concept-normen?

De Rijksoverheid heeft de nieuwe conceptnormen voor windmolens gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2023 in de Staatscourant. Dit ‘ontwerpbesluit windturbines leefomgeving’ ligt vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2023 bij de Rijksoverheid ter inzage. Dat betekent dat iedereen erop kan reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle reacties, stelt de Rijksoverheid de definitieve milieuregels voor windmolens en windparken vast. Op deze website van de Rijksoverheid leest u hoe u een zienswijze indient. De Rijksoverheid verwacht dat de nieuwe definitieve milieuregels in de loop van 2024 gaan gelden.

Helpdesk Wind op Land

Op de website van de Helpdesk Wind op Land is meer informatie te vinden over het proces om te komen tot de nieuwe landelijke milieunormen voor wind op land. Ze werken ook aan een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Wat betekent dit voor inwoners in en om zoekgebied K en zoekgebied i?
We gaan eerst zelf het ontwerpbesluit met de milieuregels voor windenergie tot ons nemen. Daarna informeren we onze inwoners over wat de milieuregels betekenen. In welke vorm we dat doen, beslissen we als we de normen bestudeerd hebben.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het ‘ontwerpbesluit windturbines leefomgeving’ met daarin de conceptmilieuregels voor wind op land, vindt u op: