Op 13 juli 2021 is de RES Achterhoek 1.0 gepresenteerd. In dit artikel leest u welke mogelijke gevolgen de RES heeft voor de gemeente Oost Gelre en u als inwoner en/of grondeigenaar, met name voor de twee zoekgebieden wind.

In de RES Achterhoek 1.0 zijn twee zoekgebieden in de gemeente Oost Gelre op regionaal niveau ingetekend voor het mogelijk opwekken van duurzame energie met windturbines. Op de kaart ziet u de zoekgebieden K en I in geel gearceerd. Een deel van gebied K valt in de gemeente Berkelland.

 

Kaart windzoekgebieden Oost Gelre

 

We kunnen ons voorstellen dat deze intekening van de zoekgebieden wind gevoelens van ongerustheid oproept bij degenen die in deze gebieden wonen of grondeigenaar zijn.

Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie Achterhoek 1.0

Nederland is verdeeld in een aantal energieregio’s. Elke energieregio moet een energiestrategie maken: de Regionale Energie Strategie, kortweg RES. In die strategie staat hoeveel de regio denkt te kunnen bijdragen aan het nationale klimaatakkoord en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Het gaat om het opwekken van duurzame energie met zon en wind.

In de energieregio Achterhoek werken acht gemeenten, de provincie en het waterschap samen.

Met elkaar hebben zij de RES Achterhoek 1.0 opgesteld. Hiermee is de strategie vastgesteld om in de 8 gemeenten in de Achterhoek samen 1,35 Twh (TeraWatt uur) bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen. Deze strategie is door de colleges van B&W behandeld; Oost Gelre heeft deze vastgesteld. De gemeenteraad behandelt de RES Achterhoek naar verwachting in september.

Woensdag 13 juli is deze RES Achterhoek gepresenteerd. Nadere informatie hierover kunt u lezen op www.resachterhoek.nl.

Het zoekgebied voor windmolens

In de RES 1.0 is bijzondere aandacht besteed aan het selecteren van zoekgebieden voor clusters van windturbines. Voor de gemeente Oost Gelre is in de RES 0,058 TWh windenergie opgenomen. De gemeente Oost Gelre heeft een voorkeur voor clustering van grotere windmolens in plaats van een spreiding van kleinere windmolens over het grondgebied.

Het meest voor de hand liggende zoekgebied met de minste impact op inwoners en landschap is het gebied in het zuiden (gebied I) en in het noorden van het grondgebied van de gemeente Oost Gelre (gebied K).

Gebied K ligt gedeeltelijk ook in de gemeente Berkelland. Door het college van burgemeester & wethouders in Berkelland is besloten om de RES Achterhoek 1.0. nog niet voor te leggen aan de gemeenteraad, maar deze eerst ter inzage te leggen voor inwoners. Inwoners van de gemeente Berkelland kunnen op de RES reageren. Deze reacties worden aan de raad meegegeven wanneer deze de RES 1.0. gaat behandelen (naar verwachting in november).

In gesprek met inwoners en gemeenteraad

In Oost Gelre hebben we ervoor gekozen om de RES 1.0. als algemeen uitgangspunt in september in de gemeenteraad te behandelen. Na deze behandeling in september willen we concreet in gesprek gaan met inwoners en gemeenteraad over beleid voor windmolens.

Hoeveel Twh exact opgewekt zal kunnen worden (inclusief aantal, plaatsing en omvang windturbines) in de zoekgebieden is afhankelijk van de verdere stappen die we zullen gaan zetten voor het opwekken van duurzame energie. Er is een verdere ruimtelijke analyse nodig. Er is verdere beleidsontwikkeling nodig. Er is overleg met de inwoners nodig, met grondeigenaren en belangenorganisaties in het gebied. Met u dus.

Wij willen bij de uitwerking waar dat relevant is, samen optrekken met andere Achterhoekse gemeenten.

De gemeente werkt niet mee aan initiatieven voor wind of zon voordat nieuw beleid is vastgesteld

Misschien heeft u gelezen of gezien dat de gemeenteraad in juni het besluit heeft genomen om een ‘pas op de plaats’ te maken met het opwekken van duurzame energie door windturbines hoger dan 80 meter. En voor de aanleg van zonneparken geldt dat we eerst de huidige parken gaan evalueren.

Eerst wil de gemeenteraad het bestaande beleid herijken waardoor er duidelijkheid komt wat er in Oost Gelre in de toekomst wel of niet mogelijk is met grootschalige duurzame energieopwekking met wind en zon.

Daarom zal de gemeente op dit moment niet meewerken als er initiatieven komen, ook niet in de zoekgebieden K en I. Eerst moet de gemeenteraad een besluit hebben genomen over de mogelijkheden voor wind en zon in de gemeente, voordat we verder kunnen met welk initiatief in onze gemeente dan ook. Bij de vorming van dit beleid gaan we u betrekken. We zullen u hierover informeren zodra we hiermee van start gaan.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? U kunt uw vragen stellen via e-mailadres energieneutraal@oostgelre.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.