Vanuit het 'Akkoord van Groenlo’ willen de Achterhoekse gemeenten energieneutraal zijn. In Oost Gelre ondernemen we diverse activiteiten om inwoners en bedrijven te stimuleren en te faciliteren een bijdrage te leveren aan deze doelstelling. In maart 2018 heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Energietransitie voor de periode 2018-2021 vastgesteld.

Doelgroepen

In die Uitvoeringsagenda staan de activiteiten voor de komende jaren, onderverdeeld naar doel(groep):

 • Huishoudens;
 • Bedrijven;
 • Grootschalige hernieuwbare energieopwekking;
 • Gemeentelijk vastgoed.

Dashboard

Dit ‘dashboard’ geeft de stand van zaken weer van de Uitvoeringsagenda Energietransitie
Klik voor een vergroting

Hierin is het volgende weergegeven:

 • Het totale elektriciteitsverbruik is licht gestegen van 180 GWh naar 183 GWh tussen 2018-2019. Dit verbruik is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven en loopt sterk achter op de doelstelling van 145 GWh;
 • Het verbruik van elektriciteit door woningen en bedrijven is licht gestegen de afgelopen jaren;
 • Het gasverbruik door zowel woningen als bedrijven is licht gedaald van 34,7 miljoen m³ naar 34,6 miljoen m³ tussen 2018-2019. Hiermee lijkt het behalen van de doelstelling voor aardgasverbruik in 2030 zeer onwaarschijnlijk;
 • Een kanttekening over het stabiel gebleven energieverbruik is wel te maken. Er is namelijk een groei geweest van de totale woningen (ca +7%) en bedrijven (+12%) in Oost Gelre sinds 2012. Verwacht wordt dat deze groei zal doorzetten de komende jaren. Dit betekent dat er wél een relatieve efficiëntieslag is geweest per huishouden/bedrijf, maar niet genoeg om ook een absolute daling te laten zien;
 • In 2019 is in Oost Gelre 15 GWh duurzame elektriciteit en 4,3 mln m³ duurzaam gas opgewekt. De opwekking van zowel elektriciteit als gas blijft hiermee achter op de doelstelling. De doelstelling van een aardgasvrije gebouwde omgeving met betrekking tot het doel energieneutraal is dus ook niet realiseerbaar. In 2020 is er 25 GWh opgewekt;
 • De opwek van zonne-energie op bedrijfsdaken versnelt mede vanwege het tenderproces voor zonneparken voorzien we een flinke toename van de hoeveelheid opgewekte energie in de komende jaren;
 • De CO2-uitstoot is in 2019 gedaald met 10 kTon ten opzichte van 2018. De trend van de laatste jaren is duidelijk omlaag, met als grootste daler de gebouwde omgeving. Op basis van de huidige uitvoeringsagenda monitoren we nog geen CO2-uitstoot. Echter, hebben we die indicator dit jaar wel opgenomen ten behoeve van het monitoren van het klimaatakkoord.

Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de realisatie in Oost Gelre van de doelstellingen uit de Regionale Uitvoeringsagenda nog ver achter ligt om de ambitie ‘2030 energieneutraal’ te behalen. Door het beleid en uitvoeringsprogramma voor grootschalige energieopwekking vindt er een versnelling plaats ten opzichte van een aantal jaar geleden, maar de versnelling is lang niet genoeg om de ambities uit het Akkoord van Groenlo te behalen.

Samensteller dashboard

Het dashboard is gemaakt door Over Morgen uit Amersfoort, www.overmorgen.nl.