De gemeente Oost Gelre werkt samen met de gemeente Berkelland aan nieuw beleid voor windenergie. In dit beleid staan straks de regels voor het opwekken van energie met wind. Dit najaar is een eerste conceptversie van het nieuwe windbeleid klaar om met inwoners te delen.

Gemeentelijke samenwerking

Wethouder Hans van der Noordt van Berkelland: “Windenergie is een lastig onderwerp waar de meningen erg over verschillen. Toch is het, gezien de opgave die we hebben met elkaar, belangrijk te onderzoeken wat de mogelijkheden in ons gebied zijn. Daar zijn we volop mee bezig. We verwachten dit najaar de conceptversie van het beleid dat we samen met Oost Gelre opstellen.”

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre vult aan: “Samen met de inbreng van onze inwoners komen we tot nieuw windbeleid. Zo behartigen we op de best mogelijke manier zoveel mogelijk hun belangen.” Voor beide gemeentes geldt dat dit een aanpassing is van het beleid dat zij al hebben voor het opwekken van duurzame energie. We werken toe naar een toekomst waarin we energie duurzaam opwekken door bijvoorbeeld zon en wind.

Kaart met Windbeleid Zoekgebied I

Windenergie in de Achterhoek

Berkelland en Oost Gelre trekken samen op in het maken van nieuw windbeleid. Dat doen we omdat we een zoekgebied voor windmolens delen. Een zoekgebied is een gebied waar mogelijk windmolens kunnen komen. Het zoekgebied K ligt voor een deel in Berkelland en voor een deel in Oost Gelre. In Oost Gelre liggen twee zoekgebieden: K en i.

Meedenken over nieuw windbeleid

Het nieuwe windbeleid is ontstaan met als eerste inwoners in de zoekgebieden. En met de direct aanwonenden van de zoekgebieden. In het afgelopen ander halfjaar zijn we met inwoners in en rondom de beide zoekgebieden in gesprek geweest. Windmolens hebben invloed op de leefomgeving: op de mensen die er wonen, het landschap en de natuur.

kaart met Windbeleid Zoekgebied K

Daarom hebben we ook regelmatig gesproken met natuurorganisaties, voor- en tegenstanders, experts en betrokkenen zoals de dorpsbelangenorganisaties. Maar ook met mensen die veel kennis hebben van windenergie. En ook met organisaties die zich hard maken voor natuur, landschap en weidevogels. En met de GGD die zich over onze gezondheid ontfermt. De verzamelde kennis nemen we mee in het nieuwe windbeleid daar waar het kan.

Nieuwe regels voor windenergie: de eerste versie klaar dit najaar

We verwachten dit najaar de eerste versie van het gemeentelijke windbeleid klaar te hebben. Het is dan nog een tijdelijk document. Het staat dan nog niet vast. Deze tijdelijke versie presenteren we eerst aan de inwoners en direct omwonenden van de zoekgebieden. Daarna aan alle inwoners van Oost Gelre en Berkelland. We informeren inwoners op hetzelfde moment ook over de Rijksnormen op voorwaarde dat deze bekend zijn.

Rijksnormen

Inwoners wensen duidelijkheid over de nieuwe milieuregels voor windmolens die de Rijksoverheid gaat gebruiken. Landelijk werkt de Rijksoverheid aan deze nieuwe wettelijke regels voor bijvoorbeeld geluid, afstand tot woningen en slagschaduw. We verwachten dat de Rijksoverheid de nieuwe conceptregels pas in het derde kwartaal van dit jaar openbaar maakt. Wij informeren u over de Rijksnormen als deze bekend zijn.

Provinciale planMER

Met de planMER onderzoekt de provincie Gelderland de mogelijke invloed op het milieu door het opwekken van energie met wind. MER staat voor milieueffectrapportage. We verwachten dat de provincie Gelderland eind september 2023 het resultaat van dit onderzoek openbaar maakt.

Bijeenkomst in het najaar 2023

Inwoners en omwonenden van de zoekgebieden nodigen wij op tijd uit voor een bijeenkomst. Zodat direct betrokkenen vragen kunnen stellen en hun inhoudelijke reactie kunnen geven. Deze inhoudelijke reacties behandelen we en nemen we mee in het nieuwe windbeleid waar het kan. Inwoners in en direct rondom de zoekgebieden ontvangen voor deze bijeenkomst de uitnodiging op een later tijdstip.

Vaststellen nieuw windbeleid door gemeenteraad in 2024

Het nieuwe windbeleid leggen we in de eerste helft van 2024 ter inzage voor alle inwoners van Oost Gelre. Inwoners in en buiten de zoekgebieden kunnen dan hun officiële reactie (die noemen we zienswijze), inleveren bij de gemeenten. Na het behandelen van alle zienswijzen, leggen we het nieuwe windbeleid voor aan de gemeenteraad. Zij kunnen dan het nieuwe windbeleid vaststellen.

Pas als de gemeenteraden het nieuwe windbeleid hebben vastgesteld, kunnen initiatiefnemers plannen inleveren voor het opwekken van energie met wind. En kan de gemeente deze aanvragen behandelen. We toetsen nieuwe windplannen aan de voorwaarden die in het nieuwe beleid staan.

Vragen?

Stel ze gerust. Uw vragen stelt u door een bericht te sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl.