Gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben de afgelopen twee jaar met inbreng van inwoners gewerkt aan nieuw beleid voor duurzame energieopwekking met wind. In het nieuwe windbeleid komt te staan onder welke voorwaarden er mogelijk windmolens kunnen komen in beide gemeenten. Tijdens de informatiemarkt hebben we de hoofdlijnen voor deze nieuwe beleidsregels met inwoners en omwonenden van de zoekgebieden (K + i) gedeeld.

Wethouder Hans van der Noordt: “Ik kijk terug op een goede bijeenkomst met een prettige sfeer. Het was minder druk dan we hadden verwacht. Maar dat gaf de mogelijkheid om uitgebreid met alle aanwezigen in gesprek te gaan over hun vragen. We delen nu ook nog alle informatie via onze website zodat alle inwoners die niet aanwezig waren dit ook nog kunnen inzien.”

Gezamenlijk windbeleid gemeenten en nieuwe landelijke regels van het Rijk

Berkelland en Oost Gelre delen het grensoverschrijdende zoekgebied K. Daarom hebben de gemeenten zo veel mogelijk samengewerkt om tot gezamenlijk nieuw windbeleid te komen. De hoofdlijnen van het windbeleid hebben we op de informatiemarkt van 7 december gepresenteerd, tegelijk met de nieuwe conceptregels van het Rijk. Deze conceptregels gaan onder meer over de afstand van windmolens tot woningen, geluidshinder, slagschaduw en over externe veiligheid en verlichting.

Het nieuwe windbeleid van de gemeenten is nog niet definitief en ook de nieuwe Rijksnormen zijn nog niet definitief. “En die worden mogelijk pas begin 2025 door de Tweede Kamer vastgesteld. We willen nu echter al wel ons lokale windbeleid laten vaststellen, omdat we zelf de regie willen houden”, leggen wethouder Porskamp van Oost Gelre en zijn Berkellandse collega Hans van der Noordt uit. “We willen de hinder voor onze inwoners zoveel mogelijk beperken. En daarom beoordelen we initiatieven op basis van de landelijke conceptnormen. We willen hiermee voorkomen dat commerciële partijen naar de provincie stappen om in onze gemeenten een windmolenpark te bouwen. We hebben nu duidelijke richtlijnen en kunnen niet meer overvallen worden.”

Wat staat er in het nieuwe windbeleid?

In het door de gemeenteraden vast te stellen windbeleid staat waar, onder welke voorwaarden en met welke afspraken we windmolens mogelijk kunnen maken binnen onze gemeenten. Veel regels voor windmolens worden gemaakt door andere overheden, zoals de provincie en de rijksoverheid. Daar moeten we ons als gemeenten aan houden.

Lokaal eigendom en financiële participatie

Berkelland en Oost Gelre vinden het belangrijk dat, als er windmolens komen, inwoners daarvan voordeel hebben. Daarom maken (financiële) voorwaarden deel uit van ons windbeleid.
We dragen dan niet alleen de lasten, maar hebben ook de lusten van de windmolens. De gemeenten stellen verplicht om een windinitiatief samen met inwoners in en rondom de zoekgebieden te ontwikkelen. Zo heeft de omgeving voordeel van de inkomsten van het windpark.
Een eis is dat inwoners of lokale organisaties samen eigenaar kunnen worden van een windpark. Ook moet een plan voor een windpark verschillende mogelijkheden aan de omgeving bieden om financieel mee te kunnen doen (participeren). Op onze website vindt u een animatie om dit uit te leggen.

windmolens en huizen

Beslissing nieuw windbeleid in 2024

Begin 2024 kunt u het ontwerpbeleid bekijken. Iedereen kan dan een reactie (zienswijze) inleveren bij de gemeenten zodra het ontwerpbeleid is gepubliceerd. Na afloop verwerken we eerst alle zienswijzen. Daarna leggen we het nieuwe windbeleid voor aan de gemeenteraden om hierover te beslissen en het beleid vast te stellen. Pas daarna kunnen initiatiefnemers plannen inleveren om een windmolenpark te gaan ontwikkelen in Berkelland en Oost Gelre.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Stuurt u dan gerust een mail met uw vraag aan energieneutraal@oostgelre.nl of aan info@gemeenteberkelland.nl.

Nieuwe Rijksnormen

WIE

Veel regels voor windmolens maken andere overheden, zoals de provincie en de rijksoverheid. Daar moeten we ons als gemeenten aan houden. Het Rijk heeft 12 oktober 2023 nieuwe milieuregels (normen) voor windmolens openbaar gemaakt. Dit zijn nog conceptnormen. Dat betekent dat ze nog niet vast staan, maar wel al een richting geven. Deze wettelijke regels van het Rijk gelden voor alle gemeenten in Nederland.

WAT

De nieuwe landelijke conceptregels gaan over onder meer: de afstand van windmolens tot woningen, geluidshinder, slagschaduw, lichtschittering, obstakelverlichting en externe veiligheid.

Als het gaat om geluidsoverlast is het zo dat draaiende windmolens bij een woning niet meer dan 45 decibel geluid mogen maken, dat was 47 decibel.

De afstand tot windturbinegevoelige gebouwen (wonen, onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang) moet minimaal twee keer de tiphoogte bedragen. De tiphoogte is de hoogte van de mast plus de wieklengte. Op onze gemeentelijke website vindt u een korte beschrijving van de conceptnormen zoals die ook gepresenteerd zijn aan de inwoners van de zoekgebieden.

Deze nieuwe conceptnormen hebben tot gevolg dat het gebied tussen Oost Gelre en Berkelland waar windmolens zouden kunnen komen – de zogenaamde ‘witte vlekken’ – aanzienlijk kleiner kan worden.

WANNEER

De landelijke conceptnormen staan echter nog niet vast. Daarom kan het zijn dat de mogelijkheden voor windmolens in deze zoekgebieden nog veranderen. Tijdens de informatiemarkt op 7 december in Erve Kots hebben we met inwoners en omwonenden van de zoekgebieden K en i deze nieuwe conceptregels van het Rijk gedeeld. Met deze informatie hebben we in beeld gebracht welke mogelijkheden er voor windmolens in deze zoekgebieden zouden kunnen zijn.

WAAR

Meer informatie over de landelijke normen leest u op Platform Participatie.

DEFINITIEF

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat pas in de zomer van 2025 de definitieve nieuwe milieuregels voor windenergie geldig zullen zijn.

Onderzoek naar gevolgen voor het milieu

WIE

Provincie Gelderland

WAT

De provincie Gelderland doet onderzoek naar de te verwachten gevolgen van de aan te leggen windparken en zonnevelden. Denk hierbij aan gevolgen op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, energiesysteem, milieu en het landschap. De Gelderse regio’s kunnen met de informatie uit het milieurapport de energieplannen voor de Regionale Energie Strategie – de RES-plannen – uitwerken. Dit onderzoek heet de provinciale planMER (Milieu Effect Rapportage).

WAAROM

De provincie wil samen met de regio’s meer duidelijkheid over de plekken waar windparken komen.

WANNEER

De provincie Gelderland verwacht dat het resultaat van dit onderzoek april 2024 klaar is. In mei 2024 kunnen inwoners zienswijzen hierop indienen. Die zienswijzen kunnen invloed hebben op de RES-opgave uit de RES 1.0. Gedeputeerde Staten denken medio 2024 te kunnen besluiten over het milieurapport.

WAAR

Meer informatie over het provinciale planMER leest u op de website van de provincie Gelderland.

Wat is een zoekgebied?

Een zoekgebied is een gebied waar windmolens kunnen komen. Deze zoekgebieden liggen vast in de RES 1.0 Achterhoek met de opgave die daar onderdeel van is. De Achterhoekse gemeenteraden hebben de RES 1.0 vastgesteld in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). Gemeenten Berkelland en Oost Gelre houden zich aan wat er in de RES 1.0 staat.

Foto wethouders Bart en Hans
Wethouder Hans van der Noordt (Gemeente Berkelland) en wethouder Bart Porskamp (Gemeenten Oost Gelre)